Final d'obra Leiva

Leiva, 85 és l'execució del projecte d'edifici plurifamiliar d'habitatges de protecció oficial al carrer Leiva, 85 a Barcelona a uns passos de la Plaça d'Espanya.

Obra realitzada per el despatx Balcells Arquitectes l'any 2012.

http://www.premiosdearquitectura.es/ca/Premis/premis-d-habitatge-social-de-catalunya-2012-29/Inscripcions/31-habitatges-de-proteccio-oficial-al-carrer-leiva-85-de-barcelona-376.html

Leiva, 85 és l'execució del projecte d'edifici plirifamiliar d'habitatges de protecció oficial al carrer Leiva, 85 a Barcelona a uns passos de la Plaça d'Espanya.

L'edifici el conformen 31 habitatges, 31 places d'aparcament i dos locals comercials.

Per les necessitats del programa, l’edificabilitat, l'orientació  i la disposició de la parcel.la, es va optar per ocupar la totalitat d’aquesta, de manera que es va donar façana a tots els carrers i la plaça, en les PB+4 que va permetre el plà.

En planta soterrani es van construir dues plantes amb dos nivells cadascuna per a aconseguir que cada habitatge tingués una plaça de parking.

L’edifici, tot i ser compacte, es va intentar partir seguint un eix Nord-Sud per a què servís d’accés a tots els habitatges, que d’aquesta manera quedaran orientats Est-Oest, i permetés una ventil.lació creueada al deixar aquest eix totalment ventil.lat, i potenciat amb un pati en el seu interior.  Aquest pati permet ventilar l’escala que s’ubica en aquest eix, de la mateixa manera que l’ascensor.

L’accés des del carrer es realitza seguint aquesta mateixa partició, que en Planta Baixa s’eixampla en la façana del c/ Leiva.   En aquest porxo d’accés hi desemboca també l’accés peatonal a l’aparcament per  a un ús independent de l’habitatge.   Aquesta ubicació de l’accés premet també que s’ajunti amb l’accés de vehicles a l’aparcament doncs s’ubica en la cota més baixa del solar. Aquest accés, que es fa independent dels passos peatonals, permet en un primer tram totalment plà, el desembarcament sota cobert, per accedir als habitatges.

L’alçada lliure de planta baixa és de 3,71 en la zona de locals comercials, el paviment de qual s’ubica a nivell de la plaça, i de 3,20 en la part dels habitatges, doncs la seva cota de paviment s’ubica en una cota més alta (25,81) per a tenir una millor privacitat des del carrer.

La planta pis es va plantejar de manera que s’evidenciés el tall potenciant en el gir entre els dos carrers Leiva i Mir Geribert. D’aquesta manera s’entén amb més facilitat la intenció de divisió volumètrica. El volum de planta pis es configura també compacte, però volant respecte la planta baixa 45 cm. en les façanes de carrer, de manera que no sobrepassen l’edificabilitat màxima permesa per cossos sortints.

Finalment, en el remat de coberta, es va fer també una distinció entre una banda i una altra del eix vertebrador, essent una d’elles transitable, amb barana perimetral, i l’altra no transitable amb ampit i façana més baixa.

La superfície construïda total sobre rasant és de 2.677,24 m2  i sota rasant és de 1.078,38 m2 (539,19 m2 per planta).

El programa funcional principal és d’habitatge, amb l’excepció de part de Planta Baixa que té dos locals comercial petits, i en aquesta mateixa planta s’hi disposa d’un habitatge adaptat, amb el que això representa (ascensor adaptat, plaça d’aparcament adaptada, radis de gir de 1,50m).

En la disposició funcional de cada habitatge, s’ha aconseguit que les sales donin sempre a les façanes assoleiades, relegant la façana Nord a dormitoris i serveis de dos dels habitatges per planta.

El programa funcional es reparteix de la següent manera:

Planta Baixa:

-    Vestíbul d’accés amb els serveis i instal.lacions comunitàries (espai per residuos, comptadors d’aigua i electricitat, RITI, previsió per a Estació Transformadora, escala i ascensor).

-    1 habitatge (PB-1), amb sala-menjador-cuina, galeria, bany complert, 1 dormitori doble.

-    1 habitatge (PB-2) adaptat, amb sala-menjador-cuina, galeria safareig, bany complert, 1 dormitori doble i 1 d’individual.

-    1 habitatge (PB-3), amb sala-menjador-cuina, rebedor, galeria safareig, bany complert, 2 dormitoris dobles i 1 individual

-    2 locals comercials

Planta Tipus (P1, P2,P3 i P4):

-    Vestíbul i passera interior per planta on donen l’ascensor, l’escala tancada, el pati de ventil.lació i els registres de les instal.lacions (electricitat, telecos, gas  i aigua).

-    5 habitatges (PT-1,PT-2, PT-4,PT-6 i PT-7), amb sala-menjador-cuina, bany complert, rebedor, safareig i 2 dormitoris dobles.

-    1 habitatge (PT-3), amb sala-menjador-cuina, bany complet,  1 dormitori doble i 1 dormitori individual.

-    1 habitatge (PT-5), amb sala-menjador-cuina, bany complert, safareig, rebedor, 2 dormitoris dobles i 1 dormitoris individuals.

 

L'edificació es va rematar amb coberta plana. Es va dividir en dues tipologies, segons el seu ús:

-   Coberta plana transitable, amb ús d’accés a instal.lacions solars, i estenedor comunitari.

-   Coberta plana no transitable (amb el mateix acabat però tancat amb barana respecte a la zona transitable.


En el badalot d’escala, es va preveure una part on es van situar els comptadors de gas, i els elements d’instal.lacions comunitaris necessaris per a telecomunicacions i d’aprofitament d’energia solar (bombes, dipòsits,...) En una de les parts tractades com a transitables es van situar les plaques solars orientades al sud, i els estenedors aprofitant l’alçada d’ampit i procurant que l'impacte visual des del carrer fos el mínim.

Es va proposar l’ús d’elements industrialitzats per a la materialització de la façana, per això es va plantejar un sistema de façanes penjades de formigó prefabricat pintat in situ, que a més ens permeti aïllar tèrmicament els ponts tèrmics d’estructura, pilars i cantells de forjat. Aquests elements deixen els espais destinats a carpinteries, que són d’alumini lacat, i els elements de caixa de persiana i ampits entre finestres, que es van acabar en el mateix color que les carpinteries.

En planta baixa s’ha plantejat l’ús d’un material resistens a l’intemperie, i a les pintades, com el gres porcelànic, per al sòcol més baix d’aquesta, i des del nivell dels porticons d’alumini que protegiran la intimitat dels habitatges d’aquesta planta, l’acabat s’igualarà en color i textura als entre finestres de la planta tipus.

Pel que fa a les cuines, per minimitzar costos, es va dissenyar un mòdul de cuina dividit en dues parts que es va anar repetint i adaptant en cada un dels pisos.